Actueel

06
nov

Los extra af op uw hypotheekschuld

Gezien de lage rente die banken betalen op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente momenteel historisch laag is, ligt deze toch een aantal procenten hoger dan de spaarrente. Boetevrije aflossing is vaak mogelijk tot 10 of zelfs 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Aflossing met spaargeld...
06
nov

Bespaar belasting met de middelingsregeling

De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen in box 1 hebben. Bij een sterk wisselend inkomen, waarbij u het ene jaar wel en het andere jaar niet in het hoogste belastingtarief valt, kan het zijn dat u in totaal meer belasting hebt betaald dan bij een meer gelijkmatige...
06
nov

Werkkostenregeling verplicht per 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers en vervalt de keuzemogelijkheid voor de oude regeling. De werkkostenregeling in de loonbelasting omvat de systematiek van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Uitgangspunt is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook al zijn de kosten voor 100% zakelijk. Binnen...
06
nov

Wijzigingen pensioen en lijfrente

Per 1 januari 2015 worden de fiscale mogelijkheden voor de opbouw van oudedagsvoorzieningen verder beperkt. De opbouw- en premiepercentages voor de pensioenopbouw zijn verlaagd en het pensioengevend inkomen wordt gemaximeerd op een bedrag van € 100.000. Ook de opbouwmogelijkheden voor partner- en wezenpensioen worden beperkt. Om over het deel van het inkomen dat uitgaat boven...
06
nov

Wet Werk en Zekerheid

Op 1 januari 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Die wet bevat een aantal veranderingen in het arbeidsrecht. De wet bevat ook wijzigingen die pas op een later moment van kracht worden. ProeftijdDe mogelijkheid om een proeftijd te bedingen in een arbeidscontract vervalt voor contracten met een duur tot zes maanden. In...
05
nov

Uitleg “naheffing” van belasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de “naheffing” van inkomstenbelasting. De afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting die in het Belastingplan 2014 en de Begrotingsafspraken 2014 zijn opgenomen konden niet volledig verwerkt worden in de loonbelastingtabellen en de voorlopige aanslagen 2014. Daardoor zullen naar schatting tussen de 5 en 6 miljoen...
30
okt

Wettelijk minimumloon januari 2015

De hoogte van het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast aan de algemene welvaartsontwikkeling. Per 1 januari 2015 vindt de volgende aanpassing plaats. Het aanpassingspercentage voor afronding bedraagt 0,4435. De vermenigvuldigingsfactor komt dan op 1,004435. Vermenigvuldiging van deze factor met het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014 leidt tot een wettelijk minimumloon per 1 januari 2015...
29
okt

Voorstel aanpassing autobelastingen 2016

De tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2015 bevat wijzigingen op het gebied van de autobelastingen voor het jaar 2016 en een aanpassing van de overgangsregeling in de gebruikelijkloonregeling. AutobelastingenIn de Wet uitwerking autobrief was de jaarlijkse aanpassing van de CO2-grenzen voor de jaren tot en met 2015 geregeld. Omdat de Tweede Kamer de...
22
okt

Verruimde schenkingsvrijstelling en woning in aanbouw

De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling is een crisismaatregel die is bedoeld om de woningmarkt te stimuleren. Volgens deze verruimde regeling kan in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 een belastingvrije schenking in verband met een eigen woning worden gedaan van maximaal € 100.000. Het geschonken bedrag moet vóór 1 januari...
21
okt

Autobrief 2.0 komt in 2015

De staatssecretaris van Financiën had eerder aangekondigd dat hij in het vierde kwartaal van 2014 de zogenaamde Autobrief 2.0 naar de Tweede Kamer zou sturen. De gedachte van het kabinet was om de autobelastingen aan te passen, los van de aanzet voor de grootschalige herziening van het belastingstelsel. De Kamer heeft de wens uitgesproken om...
1 121 122 123 124