Actueel

06
nov

Verlaag uw vermogen in box 3

Box 3 omvat de vermogensbestanddelen die niet in box 1 of box 2 vallen. Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden, omdat deze uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. Door belastingschulden voor de peildatum (1 januari) te betalen kan...
06
nov

Optimaliseer uw giftenaftrek

Onder voorwaarden kunt u gedane giften van uw inkomen aftrekken. Het gaat dan om giften aan het Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en bepaalde religieuze instellingen. Er geldt een aftrekdrempel van 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner samen. De drempel bedraagt minimaal € 60. De totale aftrek kan niet hoger zijn...
06
nov

Maak nog gebruik van de verruimde schenkingsvrijstelling

Tot en met 31 december 2014 geldt nog een verruimde vrijstelling voor schenkingen ter financiering van de eigen woning van € 100.000. Tot die datum is de vrijstelling niet beperkt tot een bepaalde familierelatie tussen schenker en verkrijger en geldt evenmin een beperking qua leeftijd van de verkrijger. Het bedrag van € 100.000 wordt verminderd...
06
nov

Los extra af op uw hypotheekschuld

Gezien de lage rente die banken betalen op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente momenteel historisch laag is, ligt deze toch een aantal procenten hoger dan de spaarrente. Boetevrije aflossing is vaak mogelijk tot 10 of zelfs 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Aflossing met spaargeld...
06
nov

Bespaar belasting met de middelingsregeling

De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen in box 1 hebben. Bij een sterk wisselend inkomen, waarbij u het ene jaar wel en het andere jaar niet in het hoogste belastingtarief valt, kan het zijn dat u in totaal meer belasting hebt betaald dan bij een meer gelijkmatige...
06
nov

Werkkostenregeling verplicht per 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers en vervalt de keuzemogelijkheid voor de oude regeling. De werkkostenregeling in de loonbelasting omvat de systematiek van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Uitgangspunt is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook al zijn de kosten voor 100% zakelijk. Binnen...
06
nov

Wijzigingen pensioen en lijfrente

Per 1 januari 2015 worden de fiscale mogelijkheden voor de opbouw van oudedagsvoorzieningen verder beperkt. De opbouw- en premiepercentages voor de pensioenopbouw zijn verlaagd en het pensioengevend inkomen wordt gemaximeerd op een bedrag van € 100.000. Ook de opbouwmogelijkheden voor partner- en wezenpensioen worden beperkt. Om over het deel van het inkomen dat uitgaat boven...
06
nov

Wet Werk en Zekerheid

Op 1 januari 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Die wet bevat een aantal veranderingen in het arbeidsrecht. De wet bevat ook wijzigingen die pas op een later moment van kracht worden. ProeftijdDe mogelijkheid om een proeftijd te bedingen in een arbeidscontract vervalt voor contracten met een duur tot zes maanden. In...
05
nov

Uitleg “naheffing” van belasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de “naheffing” van inkomstenbelasting. De afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting die in het Belastingplan 2014 en de Begrotingsafspraken 2014 zijn opgenomen konden niet volledig verwerkt worden in de loonbelastingtabellen en de voorlopige aanslagen 2014. Daardoor zullen naar schatting tussen de 5 en 6 miljoen...
30
okt

Wettelijk minimumloon januari 2015

De hoogte van het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast aan de algemene welvaartsontwikkeling. Per 1 januari 2015 vindt de volgende aanpassing plaats. Het aanpassingspercentage voor afronding bedraagt 0,4435. De vermenigvuldigingsfactor komt dan op 1,004435. Vermenigvuldiging van deze factor met het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014 leidt tot een wettelijk minimumloon per 1 januari 2015...
1 117 118 119 120